? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Spytkowicach (34-116) ul. Zamkowa 12.
Z administratorem – Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można się skontaktować poprzez adres e-mail: gops.spytkowice@pro.onet.pl, telefon: 33-8791715 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w ośrodku możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@spytkowice.net.pl lub pisemnie na adres administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań ośrodka w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g RODO.; art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym pracownicy i podwykonawcy Administratora, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w uzasadnionych przypadkach mogą być banki, firmy windykacyjne.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
8) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek