? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Przeciwdziałanie Przemocy w RodzinieZespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Spytkowice– został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice z dnia 31.07.2017r. (Zarządzenie Nr 338/2017)

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach
przy ul. Zamkowej 12

Kontakt telefoniczny:
33 87 91 715

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W Punkcie Dyżuruje :
Psycholog w każdy wtorek od 12.00 do 19.00
Pracownicy socjalni: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
środa – 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00Gdzie szukać pomocy, jeśli doświadczasz przemocy ?

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z tego stanu potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie.

Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb: psychologa, prawnika, policjanta , lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy razem. Na taką formę pomocy możesz liczyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

W Urzędzie Gminy w Spytkowicach możesz uzyskać bezpłatną poradę prawną.

Dodatkowe informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach osobiście lub telefonicznie 33 87 91 715

PRZEMOC W RODZINIE

Doświadczasz przemocy domowej? A może jesteś jej świadkiem? Zadzwoń na:
- infolinię: 800 – 120 - 002. Informacja o Pogotowiu "Niebieska Linia"
Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Osoby doznające przemocy mogą uzyskać pomoc kontaktując się bezpośrednio z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej – z pracownikami socjalnymi: w godz. pracy ośrodka od 700-1500, tel. 33 87 91 715 oraz z dzielnicowym Posterunku Policji w Spytkowicach tel. 662 288 993 668 012 258.
Pomoc prawną i psychologiczną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie świadczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy (Radocza, ul. Dworska 9).
Bliższe informacje na temat działalności OIK w Radoczy można uzyskać na stronie internetowej : www.oik-radocza.pl oraz pod numerem telefonu (33) 873-10-01

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra poszczególnych osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jest działaniem:
 • zamierzonym - (a więc wykluczające jakąkolwiek przypadkowość, którą tłumaczy się często sam sprawca, jak również otoczenie);
 • wykorzystującym przewagę siły sprawcy - (może to być przewaga fizyczna, psychiczna, ekonomiczna);
 • naruszającym prawa i dobra osobiste ofiary - (sprawca pozbawia ofiarę zarówno rzeczy materialnych, pozwalających jej na uniezależnienie się od niego, jak i poczucia wartości i godności, czyniąc siebie jedyną osobą uprawnioną do wypowiadania opinii, aż po odmowę podstawowych praw i potrzeb);
 • powodującym cierpienie i szkody (zarówno w sensie psychicznym, jak i fizycznym. To ofiara jest osobą, która ponosi wszelkie konsekwencje przemocy, aż po ryzyko utraty zdrowia i życia).

 • Formy i rodzaje przemocy :
 • przemoc fizyczna – jest działaniem powodującym uszkodzenia ciała, lub niosącym takie ryzyko np. popychanie, szarpanie, szturchanie, ciągnięcie, klapsy, duszenie, krępowanie ruchów itp.
 • przemoc psychiczna – jest naruszeniem godności osobistej poprzez obrażanie, krytykowanie, wyzywanie, straszenie, szantażowanie, obwinianie, krzywdzenie zwierząt, ujawnianie tajemnic, wyśmiewanie, lekceważenie itp.
 • przemoc seksualna – jest naruszeniem intymności przez zmuszanie osoby do aktywności seksualnej lub do niechcianych praktyk i pieszczot o charakterze seksualnym, np. gdy osoba nie jest świadoma lub obawia się odmówić.
 • przemoc ekonomiczna – jest naruszeniem własności poprzez jej niszczenie; pozbawianiem środków do życia, lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokojone niezbędne dla życia potrzeby, np. zabieranie pieniędzy, zaciąganie pożyczek i zmuszanie do spłacania długów, sprzedawanie osobistych bądź wspólnych rzeczy bez uzgodnienia.
 • zaniedbanie – jest naruszeniem obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, np. pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, uniemożliwienie dostępu do zaspokajania podstawowych potrzeb.


 • Przemoc w rodzinie jest przestępstwem !!!

  art. 207 k.k. – znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny;
  art. 191 k.k. – stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu;
  art. 197 k.k. – doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności.
  art. 189 k.k. – pozbawienie człowieka wolności;
  art. 210 k.k. – porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na stan psychiczny lub fizyczny;
  art. 211 k.k. – uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru;
  art. 200 k.k. – obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wbrew takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania;
  art. 208 k.k. – rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju;

  Procedura " Niebieskie Karty "

  Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:
  - jednostek pomocy społecznej,
  - komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - policji,
  - oświaty,
  - ochrony zdrowia
  w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

  Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą !!!

  Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta A". Rozpoczęcie procedury następuje w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec członków rodziny, lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny, lub dokonanego przez świadka przemocy w rodzinie.

  Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury „Niebieskie Karty” (na podstawie § 11-16 ww. rozporządzenia)

  Pracownik socjalny:
  - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - udziela informacji o:
     a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej,
     b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie,
     c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, schronienie w całodobowej placówce dla ofiar przemocy w rodzinie;
  - może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:
  - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - udziela kompleksowych informacji o:
     a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej,
     b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie,
     c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Funkcjonariusz Policji:
  - udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy;
  - organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie (np. środki przymusu bezpośredniego i zatrzymanie);
  - przeprowadza z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne,
  - przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;
  - podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające.

  Przedstawiciel ochrony zdrowia:
  - udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

  Przedstawiciel oświaty:
  - udziela kompleksowych informacji o:
     a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej,
     b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie
  - organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
  - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
  - udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie.

  Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245)  Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

  Adres placówki:
  Os. Krakowiaków 46
  31-964 Kraków
  E-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl
  Telefon: 12 425 81 70

  Ośrodek jest całodobową placówką udzielającą specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnia 25 miejsc schronienia na okres do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. W Ośrodku zapewniona jest pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna oraz pomoc pracownika socjalnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Prowadzone są grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, wsparcie grupowe dla dzieci, a także terapia indywidualna ukierunkowana na wsparcie osoby doświadczającej przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie.

  Do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mogą zgłaszać się osoby doświadczające przemocy z terenu całego kraju. Nie jest wymagane żadne skierowanie ani nie są w tym zakresie wymagane decyzje administracyjne. Pomoc jest udzielana bezpłatnie.

  Zadanie jest finansowane z budżetu Państwa. Ośrodek został zlecony do prowadzenia przez podmiot niepubliczny w otwartym konkursie ofert. W okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019r. jest prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

  OZNAKI PRZEMOCY
  Istnieją pewne symptomy, wskazujące na to, że w rodzinie obecna jest przemoc. Aby rozpoznać czy niepokojące zachowania kogoś bliskiego są przejawem przemocy w rodzinie, osoba obserwująca te zachowania musi zastanowić się nad tym i odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

  Jeśli ktoś bliski, ktoś z rodziny:
  1. zamienia drobne zajścia w wielkie kłótnie,
  2. rani Cię swoim zachowaniem,
  3. znieważa Cię, używa w stosunku do Ciebie obraźliwych słów, obelg, wyzwisk,
  4. ma nagłe napady gniewu lub furii,
  5. niszczy rzeczy, które są Twoją własnością,
  6. odbiera Ci pieniądze lub nie chce dawać Ci środków na życie,
  7. kontroluje wszystkie Twoje zachowania, nie pozwala Ci podejmować żadnych decyzji,
  8. uniemożliwia Ci spotykanie czy widywanie się ze znajomymi lub rodziną,
  9. ośmiesza Cię, poniża, upokarza również w obecności innych,
  10. nieustannie Cię krytykuje,
  11. zastrasza Cię i manipuluje by kontrolować Ciebie i innych członków rodziny,
  12. grozi, że skrzywdzi Ciebie, Twoje dzieci lub innych członków rodziny,
  13. bije Cię, popycha, szarpie, kopie, policzkuje lub dusi,
  14. obwinia Cię za to, że Cię bije, a następnie obiecuje, że to więcej się nie zdarzy,
  15. wymaga od Ciebie, abyś uprawiała seks na zawołanie nawet jeśli nie masz na to ochoty i się nie zgadzasz,

  Musisz rozważyć czy jesteś bezpieczna w swoim domu. Jeśli w Twoim życiu wy¬stępuje lub wystąpiła jedna lub więcej z wymienionych powyżej oznak, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Nie lekceważ tego i zwróć się po pomoc do jednej z instytucji niosących pomoc rodzinom znajdującym się w kryzysie.

  ! Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów i agresji, albo odtwarzają te same zachowania w dorosłym życiu, albo zamykają się w so-bie, popadają w depresję i przyjmują rolę ofiary. Dlatego też, dzieci odniosą o wiele większy pożytek z Twojej siły życiowej i możliwości podejmowania koniecz¬nych decyzji, niż z faktu przebywania w domu, gdzie sprawca poniża Cię i bije na ich oczach, a często one same również stają się ofiarami przemocy.

  WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE I PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek