? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Nowy model funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach rozpoczął w kwietniu br. realizację projektu „Nowy model funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach”- Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Dzięki temu nastąpi indywidualizacja podejścia do klienta, co umożliwi dostosowanie narzędzi i metod pracy z klientem adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb. Działania będą prowadzone do marca 2019 r.


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE


Informacaj o przebiegu realizacji projektu "Nowy model funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach" - cz.I

Od 1 kwietnia 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach rozpoczął realizację projektu "Nowy model funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej byli i są na bieżąco informowani o wdrażaniu modelu. Zapoznanie pracowników z ideą wprowadzanych zmian miało miejsce w trakcie spotkań informacyjnych oraz zaplanowanych w projekcie warsztatów. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej była systematycznie informowana o potrzebie wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Ośrodka. Osoby uczestniczące w warsztatach na bieżąco wyjaśniały wszelkie pojawiające się wątpliwości związane z procesem wdrażania zmian. W tym celu były i są nadal organizowane spotkania, podczas których omawiają występujące problemy, zachodzące zmiany. Przed każdą podejmowaną inicjatywą organizowane są spotkania z pracownikami, którzy zapoznawani są z jej ideą i sposobem realizacji, mają możliwość zgłaszania swoich uwag, pomysłów. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń należy stwierdzić, że efektywna realizacja działań w ramach projektu może odbywać się jedynie w oparciu o współpracę i współdziałanie większej grupy pracowników Ośrodka, systematycznie edukowanych w obszarze zagadnień dotyczących procesu reorganizacji.
Działania w ramach przygotowanie do reorganizacji - rozpoczęto niebawem po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Wyłoniono wykonawcę warsztatów, które miały na celu przygotowanie do wdrożenia zmian, a następnie ich wdrożenie. W ramach przeprowadzonych warsztatów dookreślono rodzaj i zakres zmian w Ośrodku.
Efektem przeprowadzonych warsztatów było ostateczne określenie zakresu reorganizacji i wprowadzonych zmian, sformułowane w nowej strukturze organizacyjnej obejmującej:
1. Sekcja Pomocy Środowiskowej:
a) Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
b) Stanowisko ds. pracy socjalnej
c) Stanowisko ds. usług
d) Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją
e) Stanowisko ds. asysty rodzinnej
f) Stanowisko ds. usług opiekuńczych
2. Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego:
a) Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
b) Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
c) Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych
3. Sekcja Księgowo-Administracyjna:
a) Główny Księgowy
b) Stanowisko ds. kadr i plac
c) Sprzątaczka

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wyodrębniono Sekcję ds. Pomocy Środowiskowej. W jej skład wchodzą pracownicy socjalni oraz inni pracownicy zatrudnieni dotychczas w Ośrodku. W oparciu o posiadane doświadczenie i na podstawie aktualnie zdobytej wiedzy w obszarze reorganizacji, utworzenie Sekcji uznano za działanie gwarantujące osiągniecie najlepszych efektów w pracy ze społecznością lokalną. Ważną rolę przypisano także członkom Sekcji, którzy nie są pracownikami socjalnymi, a którzy powinni posiadać konkretne predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy w nowej strukturze.
Pracownicy wchodzący w skład Sekcji posiadają doświadczenie w pomocy społecznej i stosowaniu w praktyce środowiskowej metody pracy socjalnej. Wyodrębnienie Sekcji znalazło swoje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Poza zmianami organizacyjnymi, w pierwszym etapie realizacji projektu przeprowadzono niezbędne prace remontowe, zakupiono sprzęt i wyposażenie.


Prezentacja - Nowy Model Funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej - GOPS SPYTKOWICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek