? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolneW dniu 01.01.2015r. w życie weszła Ustawa z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz sposób przyznawania uprawnień.

Aby otrzymać Elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty
3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

DLA KOGO
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
• rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
• małżonek rodzica;
• dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę powyżej 18 r.ż., przebywającą za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):
     o do 18 r.ż.,
     o do 25 r.ż. gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
     o bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się w szczególności:
1. w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż. – oświadczenie ucznia/studenta o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
4. w przypadku osób, powyżej 18 r.ż., przebywających za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. osobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

Ważne:
Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie jednocześnie Karty zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej nie ponosi z tego tytułu żadnej odpłatności.
Opłaty powinny zostać pobierane w przypadku, gdy po 1.01.2018 r. członek rodziny wielodzietnej wystąpił z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej i następnie (po odstępie czasowym) członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępie czasowym) członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej. Koszt odpłatności za wydanie jednej karty wynosi 9,78 zł

Inne informacje:
Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2. dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;
3. dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu lub oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;
4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia;

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Karty wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Kontakt:
tel.: 33 879 17 15 wew. 21


Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY - dokumenty do pobrania

Załączniki
1. WNIOSEK O WYDANIE KARTY
2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
3. INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ
4. OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek