? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

PROJEKT SYSTEMOWY "CZAS ODNOWY KLIENTÓW GOPS W SPYTKOWICACH"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach od 2008r. realizuje projekt "Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Obecnie Ośrodek realizuje czwartą edycję projektu w latach 2013 - 2014.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Spytkowice, objętych wsparciem GOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym, już wykluczonych bądź dyskryminowanych na rynku pracy, której efektem będzie zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia poprzez zwiększenie lub wykształcenie nowych kompetencji zawodowych i społecznych.
W czasie trwania projektu Uczestnicy Projektu i ich rodziny są objęci regularną pracą socjalną i pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych.
Działania w jakich bierze udział Uczestnik w ramach projektu są indywidualnie dostosowane do jego potrzeb, identyfikowanych w trakcie wykonanych diagnoz potrzeb uczestnika, zrealizowanych przez psychologa.
Udział w projekcie opiera się na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa w nim po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
Bliższe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w Biurze Projektu "Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach" znajdującym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 3, tel. 33 8791 715: Koordynator projektu – Justyna Jędrocha


Regulamin uczestnictwa w projekcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek