? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 1


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej "Ośrodkiem", kieruje się zasadami prawidłowej gospodarki oraz działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Spytkowice.

§ 2


Siedzibą Ośrodka jest budynek, będący własnością Gminy Spytkowice, Spytkowice, ul. Zamkowa 12 .

§ 3


Celem działań Ośrodka jest:
1) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby, możliwości,
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
3) pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu przez nie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
4) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
5) wykonywanie pozostałych obowiązków Gminy z zakresu pomocy społecznej, przewidzianych w odrębnych przepisach.

§ 4


Zakres zadań Ośrodka obejmuje wszystkie zadania Gminy Spytkowice z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, pozostałe zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
1) Ustalanie i przyznawanie prawa oraz wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.
2) Ustalanie i przyznawanie prawa oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych:
    a) zasiłku pielęgnacyjnego,
    b) świadczenia pielęgnacyjnego,
    c) ustalanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego,
3) Przyznawanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
4) Prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych ustalających prawo do tych świadczeń i ich wysokości oraz ich wypłacanie.
5) Podejmowanie i prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
6) Realizacja zadań z zakresu ustalania, przyznawania i wypłaty dodatku mieszkaniowego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
7) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
    a) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
    b) powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego,
    c) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
    d) podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę "Niebieskie karty".
8) Realizacja zadań z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych polegające na wydawaniu decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej a finansowanych ze środków publicznych.
9) Realizacja zadań z zakresu z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach.
10) Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach.
11) Realizacja projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł, w tym projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 5


Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 6


1. Kierownik jest zatrudniany przez Wójta Gminy na czas określony lub nieokreślony.
2. Kierownik na podstawie odrębnego pełnomocnictwa zatrudnia pracowników Ośrodka oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia pracodawcy.

§ 7


1.Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.
2. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia Wójta Gminy.
3. Kierownik Ośrodka wykonuje uchwały i zarządzenia organów Gminy Spytkowice.
4. W granicach określonych w odrębnym pełnomocnictwie Kierownik Ośrodka może dokonywać czynności prawnych w imieniu Gminy.
5. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa z zakresu roszczeń alimentacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 8


1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach określonych w przepisach prawa dla jednostek budżetowych.
2. Dochody i wydatki Ośrodka są objęte budżetem gminy.
3. Ośrodek posiada i prowadzi odrębny rachunek bankowy.

§ 9


Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.


UCHWAŁA NR XXVII/202/17 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek