Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- funduszu alimentacyjnego
- specjalnego zasiłku opiekuńczego
- dobrego startu 300+
- świadczenia wychowawczego 500+
przyjmowane będą drogą elektroniczną od 1 lipca oraz w wersji papierowej od 1 sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu za pośrednictwem portalu usług elektronicznych ZUS (PUE), e-Bankowości lub za pośrednictwem Emp@tii już od 01.07.2019r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 brane będą pod uwagę dochody za 2018 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

GODZINY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW


Poniedziałek - 8:00-14:00
Wtorek 8:00-14:00
Środa 8;00 -16;30
Czwartek 8;00 - 14:00
Piątek 8:00 - 13:00


OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia rozszerzony zostanie katalog osób, uprawnionych do Karty Dużej Rodziny.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Oznacza to, że wszyscy rodzice, wychowujący co najmniej troje dzieci, które aktualnie są już osobami dorosłymi, zyskują prawo do posiadania karty.

Aktualności

14 styczeń 2020 - Zapytanie ofertowe - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi przez fizjoterapeutę NDT Bobath na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2020 r. do godziny 15:00, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

14 styczeń 2020 - Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi logopedy-terapeuty metodą AAC na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2020 r. do godziny 15:00,, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

4 grudzień 2019 - Zapytanie ofertowe - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi przez fizjoterapeutę NDT Bobath na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2019 r. do godziny 14:00, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

4 grudzień 2019 - Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi logopedy-terapeuty metodą AAC na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2019 r. do godziny 14:00,, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

15 październik 2019 - Zapytanie ofertowe - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi przez fizjoterapeutę NDT Bobath na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godziny 14:00, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

15 październik 2019 - Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi logopedy-terapeuty metodą AAC na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godziny 14:00, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

20 sierpień 2019 - Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego" w pok. nr 5 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Zamkowa 12, bądź pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice (decyduje data wpływy do Ośrodka), w terminie do dnia 02.09.2019r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7 sierpień 2019 - I N F O R M A C J A W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach od dnia 2.09.2019 r. do 15.09.2019 r. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dochód na osobę w rodzinie za miesiąc sierpień 2019 r. nie może przekroczyć kwoty 528 zł. netto.

3 sierpień 2018 - I N F O R M A C J A W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach od dnia 3.09.2018 r. do 15.09.2018 r. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dochód na osobę w rodzinie za miesiąc sierpień 2018 r. nie może przekroczyć kwoty 514 zł. netto.

13 lipiec 2018 - Ogłoszenie o naborze - rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.

16 kwiecień 2018 - Lista kandydatów - Asystent rodziny

Informujemy, że w wyniku wstępnej rekrutacji tj. analizy złożonych dokumentów określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko pracy, zgłosiła się jedna kandydatka, która spełnia wymagania formalne

23 marzec 2018 - Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny (umowa o pracę na zastępstwo)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny (umowa o pracę na zastępstwo). Termin naboru: 06.04.2018 r. ( do godz. 14.00 )

22 sierpień 2017 - Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - Stypendia

Od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Spytkowice- znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna.

16 wrzesień 2015 - Zmiany w kwotach niektórych świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od 01.11.2015r. ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń rodzinnych

16 wrzesień 2015 - Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego– świadczenia rodzicielskiego

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.

16 wrzesień 2015 - Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 - informacja

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016, trwający od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. przyjmowane są od dnia 3 sierpnia 2015 r.

16 wrzesień 2015 - Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016, trwający od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. przyjmowane są od dnia 1 września 2015 r.

22 sierpień 2015 - Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - Stypendia

Od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Spytkowice- znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna.

28 kwiecień 2015 - Nabór wniosków do projektu Pierwszy dzwonek dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

Projekt zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

24 marzec 2015 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Asystenta Rodziny" w pomocy społecznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Agnieszka Księżopolska - Spytkowice
Pani Agnieszka Księżopolska spełniła wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko "Asystenta Rodziny" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

4 marzec 2015 - Lista kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko Asystent rodziny w ramach umowy zlecenia.

Informujemy, że w wyniku wstępnej rekrutacji tj. analizy złożonych dokumentów określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko pracy, wymagania formalne spełniły i zostały zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji kandydatki

17 luty 2015 - Nabór na stanowisko Asystent rodziny w ramach umowy zlecenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny (umowa -zlecenie).
Termin naboru: 27.02.2015 r. ( do godz. 14.00 )

10 październik 2014 - Nabór na stanowisko Doradcy zawodowego w ramach umowy zlecenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko Doradcy zawodowego w ramach umowy zlecenia.

9 wrzesień 2014 - Zaproszenie do składania ofert cenowych – Kurs obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia „Kursu obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych” w ramach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

25 sierpień 2014 - Pomoc materialna dla uczniów

Od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Spytkowice- znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna.

5 sierpień 2014 - Zaproszenie do składania ofert cenowych – na przeprowadzenie szkolenia z obsługi kasy fiskalnej i punktów obsługi sprzedaży

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia „Szkolenia z obsługi kasy fiskalnej i punktów obsługi sprzedaży” w ramach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

17 lipiec 2014 - Nabór wniosków do projektu pn. Pierwszy dzwonek dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Projekt zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej.

4 lipiec 2014 - Zaproszenie do składania ofert cenowych – na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia KURSU PRAWA JAZDY KAT. B w ramach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

2 czerwiec 2014 - WYBÓR OFERTY - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cenę :Przeprowadzenia audytu zewnętrznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

13 maj 2014 - ZAPYTANIE O CENĘ - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

25 marzec 2014 - ZAPYTANIE OFERTOWE UBEZPIEZENIE NNW

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku zaprasza do złożenia oferty na: Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczestników projektu POKL „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”.

12 marzec 2014 - Nabór na stanowisko Psychologa - wynik naboru.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Psychologa w ramach umowy zlecenia wybrany został: Pan Sebastian Uznański zamieszkały w Krakowie

25 luty 2014 - Nabór na stanowisko Psychologa.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko Psychologa w ramach umowy zlecenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek