Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Zaproszenie do składania ofert cenowych
– na przeprowadzenie szkolenia z obsługi kasy fiskalnej i punktów obsługi sprzedaży

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia „Szkolenia z obsługi kasy fiskalnej i punktów obsługi sprzedaży” w ramach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

Ofertę należy składać osobiście lub pocztą na załączonym formularzu ofertowym do dnia 13.08.2014 roku do godziny 14.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 3

Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej danymi wykonawcy, zaadresowaną na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice oraz opisaną: Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej i punktów obsługi sprzedaży.

Załączniki:
Specyfikacja
Formularz ofertowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek