Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach od dnia 2.09.2019 r. do 15.09.2019 r.

W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dochód na osobę w rodzinie za miesiąc sierpień 2019 r. nie może przekroczyć kwoty 528 zł. netto.

Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się:
 1. zaświadczenia o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, (tj. za miesiąc sierpień 2019r.)
 2. decyzje ZUS,
 3. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
 4. oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej o pobieraniu zasiłku w Urzędzie Pracy,
 5. oświadczenie lub zaświadczenie w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 6. nakaz płatniczy (dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego wynosi: 308,00 zł z 1 ha przeliczeniowego) oraz w przypadku opłacania składki KRUS - ostatnią wpłatę,
 7. oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach w przypadku osiągania dochodów niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 8. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych,
Stypendia wypłacone zostaną przelewem na wskazany rachunek bankowy rodziców lub pełnoletniego ucznia po przedstawieniu rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki .

Formami stypendium szkolnego są:
 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
 3. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych.
Do wydatków można w szczególności zaliczyć: podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, tornister (plecak szkolny), obuwie sportowe (max 2 pary dla ucznia w semestrze), stroje sportowe (max 2 szt. dla ucznia w semestrze), przybory do nauki zawodu, piórnik, artykuły szklone (np. bloki, kredki, pędzle, klej, flamastry, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówka, bibuła, kalkulator, bristol, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina), tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne, komputer, dyktafon, oprogramowanie do komputera, części do komputera, biurko, krzesło do biurka, lampka, mundurki szkolne, odzież oraz inne artykuły wymagane w zależności od profilu szkoły i niezbędne do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, basen (strój kąpielowy, klapki), uczestnictwo w zajęciach w celu podniesienia sprawności fizycznej, kursy dokształcające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe, wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych - pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna) oraz transport do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (w postaci biletów).

Dokumenty potwierdzające zakup, faktury, rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację "szkolne", "sportowe".

ROK SZKOLNY 2018/2019 dokumenty potwierdzające zakup:
1. podręczników - od czerwca 2019r.,
2. pozostałe materiały szkolne od lipca 2019r. - wg przykładowego wykazu wydatków kwalifikowanych,
3. internet od września 2019 r. do czerwca 2020r.


Załączniki:
Wniosek o stypendium
Zaświadczenie o wynagrodzeniu
Oświadczenie o działalności pozarolniczej
Oświadczenie - ryczałt
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie - Powiatowy Urząd Pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek