Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2017/2018 - Stypendia


Zgodnie z:
- UUstawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572 z późn. zmianami.)
- Uchwałą Nr XVII/119/11 Rady Gminy Spytkowice dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r.
można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Spytkowice- znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto.

Do wniosku (pobierz wniosek) o udzielenie pomocy materialnej załącza się:
Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe poświadczenie, w tym:
 1. decyzje ZUS,
 2. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
 3. oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej o pobieraniu zasiłku w Urzędzie Pracy - pobierz oświadczenie
 4. oświadczenie lub zaświadczenie w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej -
  pobierz oświadczenie - zasady ogólne
  pobierz oświadczenie - ryczałt
 5. oświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych oraz w przypadku opłacania składki KRUS – ostatnią wpłatę,
 6. oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach w przypadku osiągania dochodów nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 7. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych,
 8. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą dochodach uzyskanych w 2016 r.

Dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego wynosi: 288,00 zł z 1 ha przeliczeniowego. Stypendia wypłacane zostaną przelewem na wskazany rachunek bankowy rodziców lub pełnoletniego ucznia po przedstawieniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę potwierdzający poniesione wydatki.

Formami stypendium szkolnego są:
 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
 3. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,
Do wydatków można w szczególności zaliczyć:
- podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, tornister (plecak szkolny), piórnik, - artykuły szkolne: (np: bloki, kredki, pędzle, klej, flamastry, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióro, temperówki, bibuła, kalkulator, brystol, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina).
- tusze do drukarek,
- pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
- multimedialne programy edukacyjne,
- biurko szkolne, krzesło do biurka, lampka,
- mundurki szkolne (jeżeli jest wymagany w szkole) dzież oraz inne artykuły
- basen (strój kąpielowy, klapki),
- uczestnictwo w zajęciach w celu podniesienia sprawności fizycznej,
- kursy dokształcające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe,
- wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
- obuwie do chodzenia po szkole, strój sportowy na WF, dres na WF, koszty dojazdu do szkół (także ponad gimnazjalnych) w postaci biletów miesięcznych.
Istotne jest także, aby na fakturze lub rachunku – plecak , obuwie oraz strój na WF miały adnotację "szkolne" lub "sportowe".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek