? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Spytkowice na lata 2021-2030”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia11.02.2021r. do dnia 24.02.2021r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza konsultacji społecznych stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

Wypełniony formularz należy odesłać:

-  w wersji elektronicznej na adres: pomocspoleczna@gopsspytkowice@.pl lub

-  w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Spytkowice na lata 2021-2030”,  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice lub

-  złożyć osobiście w siedzibie GOPS  (liczy się data wpływu).

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Spytkowice.

Pliki do pobrania:

  1. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Spytkowice na lata 2021-2030,
  2. Formularz Konsultacji Społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek