Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

GMINA SPYTKOWICE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU PN. PIERWSZY DZWONEK DLA UCZNIÓW Z RODZIN WIELODZIETNYCH 4+

Projekt zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących.

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.
Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji.

PROCEDURA SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SPYTKOWICE
  1. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 4+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację.
  2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
  3. Miejsce składania deklaracji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pokój nr 6
  4. Termin składania deklaracji: do 22 lipca 2014 R. (deklaracje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywne)
Kontakt w przypadku pytań: Katarzyna Manicka - tel. 33 8791 715 wew. 26

ZAŁĄCZNIKI :
Regulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek