Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny (umowa o pracę na zastępstwo)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny (umowa o pracę na zastępstwo).
Termin naboru: 06.04.2018 r. ( do godz. 14.00 )

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE :
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) nieposzlakowana opinia,
3) Wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
b)wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
b) znajomość zagadnień z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
c) znajomość obsługi komputera,
d)znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
e) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy w pracy,
f) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
g) umiejętność współpracy w zespole,
h) odporność na sytuacje stresowe,
i) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
j) prawo jazdy kat. "B" i posiadanie własnego środka transportu.

3. Zakres wykonywanych zadania na stanowisku:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
16) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
19) przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o wypłatę świadczeń wychowawczych.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) List motywacyjny,
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub inne zaświadczenie o odbytych studiach),
4) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5) Kopie świadectw pracy (w przypadku, gdy kandydat był już zatrudniony)
6) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku,
7) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
9) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U. z 2016r.poz. 902 z późn.zm.).

5. Dodatkowe informacje:
a) umowa o pracę na zastępstwo na czas określony w terminie od 16.04.2018r. Wymiar godzin uzależniony od liczby rodzin, czas wykonywanej pracy pełny etat: 6 godz. asystent rodziny, 2 godz. stanowisko ds. świadczeń wychowawczych.
b) informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu(33) 8791-715, od poniedziałku do czwartku w godz.: od 8.00 do 15.00, w piątki w godz. od 8.00 do 14.00.
c) Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Spytkowicach w zaklejonej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko - Asystent rodziny" bądź pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice (decyduje data wpływy do Ośrodka), w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dla kandydatów
Etapy naboru:
   • ogłoszenie o naborze,
   • składanie dokumentów aplikacyjnych,
   • wstępna selekcja kandydatów,
   • ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
   • końcowa selekcja kandydatów – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli wstępną selekcję,
   • sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru,
   • podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Spytkowice www.gops.spytkowice.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek