Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

GMINA SPYTKOWICE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU PN. PIERWSZY DZWONEK DLA UCZNIÓW Z RODZIN WIELODZIETNYCH 3+

Projekt zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.). Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej.

Rodzina wielodzietna 3+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci ( przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących.

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.
Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji oraz wymaganych dokumentów.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o wsparcie finansowe nie może być większa niż 684 zł netto.


Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się: - zaświadczenia o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, (tj. za miesiąc kwiecień 2015 r.)

Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe poświadczenie, w tym:
 1. decyzje ZUS,
 2. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
 3. zaświadczenie o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej o pobieraniu zasiłku w Urzędzie Pracy,
 4. zaświadczenie w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. oświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych oraz w przypadku opłacania składki KRUS – ostatnią wpłatę,
 6. oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach w przypadku osiągania dochodów nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 7. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych,
 8. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą o dochodach uzyskanych w 2014r.

Dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego wynosi: 250,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Wsparcie finansowe wypłacane zostanie przelewem na wskazany rachunek bankowy rodziców lub pełnoletniego ucznia po przedstawieniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę potwierdzający poniesione wydatki.

PROCEDURA SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SPYTKOWICE
 1. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację.
 2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
 3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SPYTKOWICACH POK. NR 6
 4. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: DO 14 MAJA 2015 R. (deklaracje złożone po tym terminie lub deklaracje złożone bez wymaganych dokumentów nie będą uwzględniane)
Kontakt w przypadku pytań: GOPS SPYTKOWICE - tel. 33 8791 715 wew. 26

ZAŁĄCZNIKI :
Regulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek