Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Zaproszenie do składania ofert cenowych
– na przeprowadzenie kursu obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia „Kursu obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych” w ramach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

Ofertę proszę sporządzić na Załączniku nr 1 i złożyć ją w terminie do dnia 17.09.2014r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pocztą lub osobiście pok. nr 3 - z dopiskiem na kopercie „Oferta na przeprowadzenie kursu obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych”.

Załączniki:
Formularz ofertowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek