Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

ZAPYTANIE O CENĘ - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pokój nr 3, do dnia 26.05.2014r. do godz 14:00, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w SIWZ, osobiście lub listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na Audyt zewnętrzny projektu”. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg SIWZ.

Załączniki:
SIWZ
Załączniki do specyfikacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek