Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Zmiany w kwotach niektórych świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od 01.11.2015r. ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń rodzinnych:
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.:
 1. wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie:
  a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosić będzie 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 5. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.:
 1. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wynosić będzie 674,00 zł;
 2. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, wynosić będzie 764,00 zł.
Od dnia 1 listopada 2015 r.:
 1. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1922,00 zł;
 2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1000,00 zł;
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
 4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wynosi 100,00 zł na dziecko;
 5. wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, , wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko;
 6. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, wynosi 153,00 zł miesięcznie;
 7. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, wynosi 520,00 zł miesięcznie;
 8. wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek