Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cenę :

DOTYCZY: Przeprowadzenia audytu zewnętrznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że w odpowiedzi na zapytanie o cenę wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o kryteria przyjęte w zapytaniu o cenę wybrano następującego Wykonawcę:
Lexus Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bronowicka 23/6 30-084 Kraków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek