Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne


INFORMACJA


od dnia 29 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach
będzie zamknięty dla stron
sprawy będą załatwiane za pomocą
- Platformy e-PUAP,
- Telefonu: 33 8791 715,
- E-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl
Poczty tradycyjnej na adres:
Spytkowice, ul. Zamkowa 12,
- Skrzynki podawczej znajdującej się na budynku GOPS
- Domofonu znajdującego się na parterze w budynku GOPS.Gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone

Czasem trudno zdecydować się, co zrobić. Możesz nie mieć pewności, czy dziecko jest ofiarą krzywdzenia. Niepokojący wygląd i zachowanie dziecka mogą przecież nie mieć związku z krzywdzeniem - dzieci są posiniaczone, bo często się przewracają, małe dzieci często płaczą. Czasami po prostu nie chcesz wchodzić w konflikt z sąsiadami lub uważasz, że swoją interwencją dodatkowo pogorszysz sytuację dziecka. Martwisz się, że w skutek Twoich działań rodzina rozpadnie się, a dziecko trafi do domu dziecka. W takiej sytuacji wiele osób dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie nie wtrącać się.

czytaj artykuł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przypomina, że obowiązujące świadczenia wychowawcze 500+ przyznane są do 31 maja 2021 r. w związku z powyższym w 2020 r. nie składamy wniosków o przedłużenie wypłaty świadczeń 500+.

Wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. w wersji elektronicznej lub od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że od 1 stycznia 2021 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia na platformie Systemu Obsługi Wsparcia obsługę pełnego procesu w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, uwzględniający udział Organizatorów turnusów jako użytkowników systemu.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
. uzyskanie informacji,
. wypełnienie wniosku,
. podpisanie i złożenie wniosku,
. dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
. zapoznanie się ze wzorem umowy,
. rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej.

Wszystkie informacje związane z Systemem SOW znajduje się na dedykowanym portalu - portal-sow.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu Infolinii SOW: 800 889 777, czynnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17.

INFOLINIA DLA OSÓB 70+


W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą także seniorów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach realizuje program "Wspieraj seniora".

Pomoc jest udzielana osobom, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka.

Ponadto informujemy, iż uruchomiony został numer infolinii 22 505 11 11, pod którym można zgłaszać potrzeby osób 70 +.

Bardzo prosimy o rozsądne zgłaszanie potrzeb. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ INFORMUJEMY,
ŻE OD 3 LISTOPADA 2020 r. (WTOREK) DO ODWOŁANIA 
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W SPYTKOWICACH 
ZOSTAJĄ ZMIENIONE ZASADY PRZYJMOWANIA STRON


# Sprawy pilne załatwiane będą po uprzednim zgłoszeniu za pośrednictwem domofonu znajdującego się przed wejściem do siedziby Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:30. 

    # Od godz. 11:30 do godziny: 15:30 (w poniedziałek, wtorek i czwartek), 17:00 (w środę) i 14:00 (w piątek) wszelką korespondencję skierowaną do Ośrodka można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do siedziby GOPS

# Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane za pomocą:
- Platformy e-PUAP,
- Telefonu: 33 8791 715,
- E-mail: gops.spytkowice@pro.onet.pl,
- Poczty tradycyjnej na adres: Spytkowice, ul. Zamkowa 12,


INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- funduszu alimentacyjnego
- specjalnego zasiłku opiekuńczego
- dobrego startu 300+
przyjmowane będą drogą elektroniczną od 1 lipca oraz w wersji papierowej od 1 sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu za pośrednictwem portalu usług elektronicznych ZUS (PUE), e-Bankowości lub za pośrednictwem Emp@tii już od 01.07.2020r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 brane będą pod uwagę dochody za 2019 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

GODZINY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
Poniedziałek - 8:00-13:00
Wtorek 8:00-13:00
Środa 12:00 -16:00
Czwartek 8:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 13:00

1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o świadczenie w ramach programu "Dobry start" wyłącznie drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej i drogą elektroniczną w organie właściwym wg miejsca zamieszkania.
Świadczenie z programu "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko od 7 do 20 lat, uczące się w szkole. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat. O świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.
"Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Kiedy złożyć wniosek
- od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku - jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
- od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku - jeśli składasz wniosek w organie właściwym wg miejsca zamieszkania.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że:

istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z Psychologiem w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 19.00 - telefon 33 879 17 15 wew. 27.
W przypadku trudności z połączeniem prosimy o wyrozumiałość ponieważ Psycholog przyjmuje równocześnie pacjentów zapisanych do konsultacji w Punkcie Informacyjnym w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest do Państwa dyspozycji pod nr telefonu 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Można kontaktować się również e-maile: kontakt@oikradocza.pl.

Funkcjonuje bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol", która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie https://twojparasol.com

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY OSOBOM W KWARANTANNIEWięcej informacji dostępne na stronie www.gov.pl

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia rozszerzony zostanie katalog osób, uprawnionych do Karty Dużej Rodziny.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Oznacza to, że wszyscy rodzice, wychowujący co najmniej troje dzieci, które aktualnie są już osobami dorosłymi, zyskują prawo do posiadania karty.

Aktualności

12 luty 2021 - OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU "STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SPYTKOWICE NA LATA 2021-2030"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Spytkowice na lata 2021-2030”
Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

24 lipiec 2020 - Informacja z I etapu naboru na stanowisko - Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Informuję, że po przeprowadzeniu I etapu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach wpłynęła jedna oferta

16 lipiec 2020 - INFORMACJA - Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Nabór na stanowisko Zastępcy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że termin składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, zostaje przedłużony do dnia 20 lipca 2020r. do godz. 15.00 .

8 lipiec 2020 - NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SPYTKOWICACH

Wymagania niezbędne: 1. Obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.4.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.5.Nieposzlakowana opinia.6.Wykształcenie wyższe.7. Wykształcenie zgodne z wymogami zawartymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.),8.Udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: pocztą elektroniczną na adres e-mail: gops.spytkowice@pro.onet.pl tylko w przypadku posiadanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego; e-puap:/GOPSSpytkowice/skrytka; operatora pocztowego na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice po uprzednim umówieniu się telefonicznym na złożenie dokumentów - tel.: 33 8791 715/ Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zatytułowanej: "Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach" oraz z podaniem imienia i nazwiska.
Dokumenty będą przyjmowane do dnia 15.07.2020 r.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

14 styczeń 2020 - Zapytanie ofertowe - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi przez fizjoterapeutę NDT Bobath na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2020 r. do godziny 15:00, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

14 styczeń 2020 - Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi logopedy-terapeuty metodą AAC na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2020 r. do godziny 15:00,, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

4 grudzień 2019 - Zapytanie ofertowe - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi przez fizjoterapeutę NDT Bobath na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2019 r. do godziny 14:00, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

4 grudzień 2019 - Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi logopedy-terapeuty metodą AAC na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2019 r. do godziny 14:00,, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

15 październik 2019 - Zapytanie ofertowe - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi przez fizjoterapeutę NDT Bobath na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godziny 14:00, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

15 październik 2019 - Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi logopedy-terapeuty metodą AAC na rzecz 3 letniego dziecka z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy nigdzie indziej nie sklasyfikowane, porażenie czterokończynowe, inne postacie padaczki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godziny 14:00, bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 pok. 5 lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

20 sierpień 2019 - Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego" w pok. nr 5 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Zamkowa 12, bądź pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice (decyduje data wpływy do Ośrodka), w terminie do dnia 02.09.2019r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7 sierpień 2019 - I N F O R M A C J A W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach od dnia 2.09.2019 r. do 15.09.2019 r. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dochód na osobę w rodzinie za miesiąc sierpień 2019 r. nie może przekroczyć kwoty 528 zł. netto.

3 sierpień 2018 - I N F O R M A C J A W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach od dnia 3.09.2018 r. do 15.09.2018 r. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dochód na osobę w rodzinie za miesiąc sierpień 2018 r. nie może przekroczyć kwoty 514 zł. netto.

13 lipiec 2018 - Ogłoszenie o naborze - rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.

16 kwiecień 2018 - Lista kandydatów - Asystent rodziny

Informujemy, że w wyniku wstępnej rekrutacji tj. analizy złożonych dokumentów określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko pracy, zgłosiła się jedna kandydatka, która spełnia wymagania formalne

23 marzec 2018 - Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny (umowa o pracę na zastępstwo)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny (umowa o pracę na zastępstwo). Termin naboru: 06.04.2018 r. ( do godz. 14.00 )

22 sierpień 2017 - Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - Stypendia

Od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Spytkowice- znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna.

16 wrzesień 2015 - Zmiany w kwotach niektórych świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od 01.11.2015r. ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń rodzinnych

16 wrzesień 2015 - Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego– świadczenia rodzicielskiego

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.

16 wrzesień 2015 - Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 - informacja

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016, trwający od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. przyjmowane są od dnia 3 sierpnia 2015 r.

16 wrzesień 2015 - Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016, trwający od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. przyjmowane są od dnia 1 września 2015 r.

22 sierpień 2015 - Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - Stypendia

Od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Spytkowice- znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna.

28 kwiecień 2015 - Nabór wniosków do projektu Pierwszy dzwonek dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

Projekt zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

24 marzec 2015 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Asystenta Rodziny" w pomocy społecznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Agnieszka Księżopolska - Spytkowice
Pani Agnieszka Księżopolska spełniła wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko "Asystenta Rodziny" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

4 marzec 2015 - Lista kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko Asystent rodziny w ramach umowy zlecenia.

Informujemy, że w wyniku wstępnej rekrutacji tj. analizy złożonych dokumentów określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko pracy, wymagania formalne spełniły i zostały zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji kandydatki

17 luty 2015 - Nabór na stanowisko Asystent rodziny w ramach umowy zlecenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny (umowa -zlecenie).
Termin naboru: 27.02.2015 r. ( do godz. 14.00 )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek